رفتن به بالا

هزینه و پلن های برگزاری کلاس آنلاین

پیش از انتخاب پلن میبایست وارد سایت شوید.

پلن های برنزی (مناسب برای وبینار)

پلن برنزی 1 (ماهیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
100 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
20 نفر در هر کلاس
29,000
تومان (ماهیانه)
پلن برنزی 1 (سه ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
300 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
20 نفر در هر کلاس
85,000
تومان (سه ماهه)
پلن برنزی 1 (شش ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
600 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
20 نفر در هر کلاس
165,000
تومان (شش ماهه)
پلن برنزی 1 (سالیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
1200 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
20 نفر در هر کلاس
310,000
تومان (سالیانه)
پلن برنزی 2 (ماهیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
100 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
50 نفر در هر کلاس
59,000
تومان (ماهیانه)
پلن برنزی 2 (سه ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
300 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
50 نفر در هر کلاس
175,000
تومان (سه ماهه)
پلن برنزی 2 (شش ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
600 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
50 نفر در هر کلاس
345,000
تومان (شش ماهه)
پلن برنزی 2 (سالیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
1200 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
50 نفر در هر کلاس
670,000
تومان (سالیانه)
پلن برنزی 3 (ماهیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
100 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
75 نفر در هر کلاس
79,000
تومان (ماهیانه)
پلن برنزی 3 (سه ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
300 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
75 نفر در هر کلاس
235,000
تومان (سه ماهه)
پلن برنزی 3 (شش ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
600 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
75 نفر در هر کلاس
465,000
تومان (شش ماهه)
پلن برنزی 3 (سالیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
1200 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
75 نفر در هر کلاس
910,000
تومان (سالیانه)
پلن برنزی 4 (ماهیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
100 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
100 نفر در هر کلاس
99,000
تومان (ماهیانه)
پلن برنزی 4 (سه ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
300 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
100 نفر در هر کلاس
295,000
تومان (سه ماهه)
پلن برنزی 4 (شش ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
600 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
100 نفر در هر کلاس
585,000
تومان (شش ماهه)
پلن برنزی 4 (سالیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
1200 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
100 نفر در هر کلاس
1,150,000
تومان (سالیانه)

پلن های نقره ای (مناسب برای مدرسین)

پلن نقره ای 1 (ماهیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
1000 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
10 نفر در هر کلاس
59,000
تومان (ماهیانه)
پلن نقره ای 1 (سه ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
3000 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
10 نفر در هر کلاس
175,000
تومان (سه ماهه)
پلن نقره ای 1 (شش ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
6000 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
10 نفر در هر کلاس
345,000
تومان (شش ماهه)
پلن نقره ای 1 (سالیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
12000 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
10 نفر در هر کلاس
670,000
تومان (سالیانه)
پلن نقره ای 2 (ماهیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
1000 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
20 نفر در هر کلاس
89,000
تومان (ماهیانه)
پلن نقره ای 2 (سه ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
3000 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
20 نفر در هر کلاس
265,000
تومان (سه ماهه)
پلن نقره ای 2 (شش ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
6000 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
20 نفر در هر کلاس
525,000
تومان (شش ماهه)
پلن نقره ای 2 (سالیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
12000 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
20 نفر در هر کلاس
1,030,000
تومان (سالیانه)
پلن نقره ای 3 (ماهیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
1000 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
35 نفر در هر کلاس
129,000
تومان (ماهیانه)
پلن نقره ای 3 (سه ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
3000 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
35 نفر در هر کلاس
385,000
تومان (سه ماهه)
پلن نقره ای 3 (شش ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
6000 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
35 نفر در هر کلاس
765,000
تومان (شش ماهه)
پلن نقره ای 3 (سالیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
12000 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
35 نفر در هر کلاس
1,510,000
تومان (سالیانه)
پلن نقره ای 4 (ماهیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
1000 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
50 نفر در هر کلاس
199,000
تومان (ماهیانه)
پلن نقره ای 4 (سه ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
3000 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
50 نفر در هر کلاس
595,000
تومان (سه ماهه)
پلن نقره ای 4 (شش ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
6000 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
50 نفر در هر کلاس
1,185,000
تومان (شش ماهه)
پلن نقره ای 4 (سالیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
12000 دقیقه
تعداد شرکت کننده:
50 نفر در هر کلاس
2,350,000
تومان (سالیانه)

پلن های طلایی (مناسب برای آموزشگاه ها)

پلن طلایی 1 (ماهیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
نامحدود
تعداد شرکت کننده:
10 نفر در هر کلاس
299,000
تومان (ماهیانه)
پلن طلایی 1 (سه ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
نامحدود
تعداد شرکت کننده:
10 نفر در هر کلاس
895,000
تومان (سه ماهه)
پلن طلایی 1 (شش ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
نامحدود
تعداد شرکت کننده:
10 نفر در هر کلاس
1,785,000
تومان (شش ماهه)
پلن طلایی 1 (سالیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
نامحدود
تعداد شرکت کننده:
10 نفر در هر کلاس
3,550,000
تومان (سالیانه)
پلن طلایی 2 (ماهیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
نامحدود
تعداد شرکت کننده:
25 نفر در هر کلاس
499,000
تومان (ماهیانه)
پلن طلایی 2 (سه ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
نامحدود
تعداد شرکت کننده:
25 نفر در هر کلاس
1,495,000
تومان (سه ماهه)
پلن طلایی 2 (شش ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
نامحدود
تعداد شرکت کننده:
25 نفر در هر کلاس
2,985,000
تومان (شش ماهه)
پلن طلایی 2 (سالیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
نامحدود
تعداد شرکت کننده:
25 نفر در هر کلاس
5,950,000
تومان (سالیانه)
پلن طلایی 3 (ماهیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
نامحدود
تعداد شرکت کننده:
50 نفر در هر کلاس
699,000
تومان (ماهیانه)
پلن طلایی 3 (سه ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
نامحدود
تعداد شرکت کننده:
50 نفر در هر کلاس
2,095,000
تومان (سه ماهه)
پلن طلایی 3 (شش ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
نامحدود
تعداد شرکت کننده:
50 نفر در هر کلاس
4,185,000
تومان (شش ماهه)
پلن طلایی 3 (سالیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
نامحدود
تعداد شرکت کننده:
50 نفر در هر کلاس
8,350,000
تومان (سالیانه)
پلن طلایی 4 (ماهیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
نامحدود
تعداد شرکت کننده:
100 نفر در هر کلاس
999,000
تومان (ماهیانه)
پلن طلایی 4 (سه ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
نامحدود
تعداد شرکت کننده:
100 نفر در هر کلاس
2,995,000
تومان (سه ماهه)
پلن طلایی 4 (شش ماهه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
نامحدود
تعداد شرکت کننده:
100 نفر در هر کلاس
5,985,000
تومان (شش ماهه)
پلن طلایی 4 (سالیانه)
تعداد ایجاد دوره:
نامحدود
تعداد ایجاد کلاس:
نامحدود
تعداد ویدئو همزمان:
4 نفر
مدت برگزاری کلاس:
نامحدود
تعداد شرکت کننده:
100 نفر در هر کلاس
11,950,000
تومان (سالیانه)