رفتن به بالا

عسل(فاطمه خلیلی)

کد دوره: 606 دسته بندی: زبان های خارجی و مهاجرت، زبان انگلیسی سطح: عمومی طول دوره: 1580 دقیقه ظرفیت دوره: 4 نفر

زمانبندی کلاس های دوره (19 جلسه کلاس)

زمان شروع: چهارشنبه 28 دى 1401 ساعت 09:00
مدت کلاس: 70 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه اول
زمان شروع: شنبه 1 بهمن 1401 ساعت 09:00
مدت کلاس: 60 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه دوم
زمان شروع: چهارشنبه 5 بهمن 1401 ساعت 09:00
مدت کلاس: 70 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه سوم
زمان شروع: شنبه 8 بهمن 1401 ساعت 09:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه چهارم
زمان شروع: چهارشنبه 12 بهمن 1401 ساعت 09:00
مدت کلاس: 110 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه پنجم
زمان شروع: شنبه 15 بهمن 1401 ساعت 09:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه ششم
زمان شروع: چهارشنبه 19 بهمن 1401 ساعت 09:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه هفتم
زمان شروع: شنبه 22 بهمن 1401 ساعت 09:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه هشتم
زمان شروع: چهارشنبه 26 بهمن 1401 ساعت 09:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه نهم
زمان شروع: شنبه 29 بهمن 1401 ساعت 09:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه دهم
زمان شروع: شنبه 12 آذر 1401 ساعت 09:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه یازدهم
زمان شروع: چهارشنبه 16 آذر 1401 ساعت 09:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه دوازدهم
زمان شروع: شنبه 19 آذر 1401 ساعت 09:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه سیزدهم
زمان شروع: چهارشنبه 23 آذر 1401 ساعت 09:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه چهاردهم
زمان شروع: پنج‌شنبه 26 آبان 1401 ساعت 09:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه پانزدهم
زمان شروع: شنبه 26 آذر 1401 ساعت 17:40
مدت کلاس: 60 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه شانزدهم
زمان شروع: چهارشنبه 30 آذر 1401 ساعت 16:00
مدت کلاس: 70 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه هفدهم
زمان شروع: چهارشنبه 14 دى 1401 ساعت 09:00
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه هیجدم
زمان شروع: شنبه 17 دى 1401 ساعت 09:00
مدت کلاس: 60 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه نوزدهم