رفتن به بالا

SCC 6 معصومه رضایی

کد دوره: 509 دسته بندی: زبان های خارجی و مهاجرت، زبان انگلیسی سطح: عمومی طول دوره: 1440 دقیقه ظرفیت دوره: 5 نفر

زمانبندی کلاس های دوره (16 جلسه کلاس)

زمان شروع: يكشنبه 10 مهر 1401 ساعت 17:30
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه اول
زمان شروع: سه‌شنبه 12 مهر 1401 ساعت 17:30
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه دوم
زمان شروع: يكشنبه 17 مهر 1401 ساعت 17:30
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه سوم
زمان شروع: سه‌شنبه 19 مهر 1401 ساعت 17:30
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه چهارم
زمان شروع: يكشنبه 24 مهر 1401 ساعت 17:30
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه پنجم
زمان شروع: سه‌شنبه 26 مهر 1401 ساعت 17:30
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه ششم
زمان شروع: سه‌شنبه 1 آذر 1401 ساعت 17:30
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه هفتم
زمان شروع: سه‌شنبه 3 آبان 1401 ساعت 17:30
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه هشتم
زمان شروع: يكشنبه 8 آبان 1401 ساعت 17:30
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه نهم
زمان شروع: سه‌شنبه 10 آبان 1401 ساعت 17:30
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه دهم
زمان شروع: يكشنبه 15 آبان 1401 ساعت 17:30
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه یازدهم
زمان شروع: سه‌شنبه 17 آبان 1401 ساعت 17:30
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه دوازدهم
زمان شروع: يكشنبه 22 آبان 1401 ساعت 17:30
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه سیزدهم
زمان شروع: سه‌شنبه 24 آبان 1401 ساعت 17:30
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه چهاردهم
زمان شروع: يكشنبه 29 آبان 1401 ساعت 17:30
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه پانزدهم
زمان شروع: پنج‌شنبه 1 دى 1401 ساعت 17:30
مدت کلاس: 90 دقیقه
موضوع کلاس: جلسه شانزدهم